Privacy op school

NIVO is een afgeschermd en beveiligd turnkey Identity Management oplossing voor het Voortgezet Onderwijs. Door middel van onze software faciliteert u de digitale informatie-uitwisseling tussen de verschillende ICT systemen van uw onderwijsinstelling. Daarbij staat de privacy op uw school centraal. Onze privacy policy is hierop afgestemd en heeft als uitgangspunten vertrouwen en veiligheid.

Organisatie met focus op IDM

NIVO is ontwikkeld door IDFocus b.v, in 2010 opgericht en gevestigd in Rijswijk. IDFocus heeft een sterke focus op innovatieve ICT- en brancheoplossingen op het gebied van Identity en Access management. Vandaar dat IDFocus On Premise en software-as-a-service (SAAS) oplossingen en maatwerk voor onder andere het onderwijs levert. Onze turnkey Identity Management oplossing voor het voortgezet onderwijs is modulair opgebouwd. Daardoor is het snel en eenvoudig in te voeren.

Privacy op school: daar werken we samen aan

Zoals gezegd, moeten we in het onderwijs secuur omgaan met privacy. Dat betekent niet alleen afspraken vastleggen, maar vooral ook afspraken uitvoeren! Uw school heeft hierin de regie. Deze is tenslotte verantwoordelijk voor de zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van de leerlingen en de communicatie met ouders. Hieruit volgt ook het maken van goede afspraken met aanbieders van digitale producten en diensten.

U staat overigens niet alleen in het waarborgen van de privacy op uw school. Immers, aanbieders van digitale leermiddelen en van andere digitale producten die in de school worden gebruikt, helpen u deze verantwoordelijkheid vorm te geven. Daarvoor is het privacy convenant opgericht. IDFocus is vanaf de start deelnemer van het privacy convenant en past vanzelfsprekend de afspraken uit dit conventant toe. Kijk hier voor de lijst met deelnemers aan het privacyconvenant.

Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy

De leden van de PO-Raad, VO-raad, GEU, KBb-E en VDOD hebben ingestemd met versie 3.0 van het convenant. Het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy’ vertaalt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) naar de onderwijspraktijk. Daarmee wordt de privacy op uw school gegarandeerd. Het bevat afspraken over het omgaan met persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen en toetsen. Door middel van dit convenant weten scholen en aanbieders wat ze over en weer van elkaar mogen verwachten. Ook zijn de afspraken werkbaar in de praktijk en heeft iedereen dezelfde gemeenschappelijke uitleg bij deze afspraken.

Verwerkersovereenkomst met IDFocus b.v.

Ten gevolge van de wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn schoolbesturen verantwoordelijk voor het afsluiten van verwerkersovereenkomsten met hun leveranciers. Daarom is de model-verwerkersovereenkomst bij het convenant is opgesteld. Hierin worden de afspraken tussen scholen en leveranciers vastgelegd. Leveranciers en distributeurs die het privacyconvenant hebben ondertekend, nemen vervolgens zelf het initiatief om een verwerkersovereenkomst volgens het model aan de scholen voor te leggen. IDFocus heeft dit conventant ondertekend. Hier kunt u controleren of een leverancier het convenant heeft ondertekend.

Om de privacy op uw school te waarborgen, vind u hier:

Kennisgeving, verbetering en verwijdering van persoonsgegevens

IDFocus verwerkt persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van scholen. Hieruit volgt, dat uw school bepaalt welk soort gegevens er verwerkt wordt, voor welk doel dat gebeurt en of er bepaalde gegevens verstrekt mogen worden aan derden. Op grond van de wettelijke rolverdeling en het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen’ moeten scholen (ouders van) leerlingen informeren over het gebruik van digitale leermiddelen en NIVO. Betrokkenen kunnen via de school gebruikmaken van hun wettelijke rechten. Wanneer betrokkenen deze rechten willen uitoefenen, dienen zij zich te wenden tot de school.

Verwerking van gegevens van ICT-coördinatoren van scholen

Voor de NIVO dienst treedt IDFocus b.v. in opdracht van uw school op als verwerker. IDFocus b.v. verwerkt daarnaast persoonsgegevens van afgevaardigden (ICT-coördinatoren) van scholen voor relatiebeheer. Daardoor kan IDFocus b.v. deze afgevaardigden zelfstandig informeren over de ontwikkelingen van NIVO, wijzigingen in dienstverlening, wijzigingen in dienstverleningsvoorwaarden en wijzigingen op de website van NIVO.

Vragen?

Heeft u desondanks nog vragen of opmerkingen over de privacy op uw school en de bescherming van persoonsgegevens in relatie tot NIVO? Neem dan gerust contact op met privacy@idfocus.nl. Wij zullen uw vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden.